Kas mes tokie? Kuo užsiimame?

PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-231

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ NUOSTATAI

I.BENDROSIOS NUOSTATOS
1.Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų (toliau – Globos namai) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, pagrindinę paskirtį, veiklos teisinį pagrindą, sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
2.Globos namų oficialusis pavadinimas – Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai, (sutrumpintas pavadinimas – Šiaulių VGN). Globos namai įregistruoti Juridinių asmenų registre.
3.Globos namų istorija: Globos namai įsteigti Kultūros ir švietimo ministerijos 1992 m. gegužės 1 d. įsakymu Nr. 519, veiklą pradėjo 1992 m. rugsėjo 1 d.
4.Globos namų teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
5.Globos namų savininkas – Šiaulių miesto savivaldybė.
6 Globos namų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šiaulių miesto savivaldybės taryba, adresas: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai.
7.Globos namų buveinė – K. Korsako g. 61, Šiauliai.
8.Globos namai yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, identifikavimo kodą, sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose.  Suderinus su steigėju, struktūriniai padaliniai (filialai) gali būti įsteigti ne Globos namų patalpose. Nuostatus tvirtina savininko teises ir pareigas įgyvendinančioji institucija. Globos namų veiklą prižiūri Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius (toliau – Socialinės paramos skyrius).
9.Globos namų ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, veikla neterminuota. Globos namai yra paramos gavėjas.
10.Globos namai yra stacionari socialinės globos įstaiga, finansuojama iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, kitų šaltinių, teikianti globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė ar laikinoji globa (rūpyba).
11.Globos namai yra globojamo (rūpinamo) vaiko atstovas pagal įstatymą, turintis įstatymų nustatyta tvarka užtikrinti be tėvų globos likusiam vaikui globą (rūpybą), ginti jo teises bei teisėtus interesus ir atstovauti jam, vykdyti globojamų vaikų turto administratoriaus pareigas.
12.Globos namų veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų Organizacijos vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu, Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) sprendimais, Šiaulių savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) direktoriaus įsakymais, Nuostatais.

II.GLOBOS NAMŲ VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS
13.Globos namų tikslas –  užtikrinti globojamam (rūpinamam) vaikui (toliau – vaikas) globos (rūpybos), ugdymo (mokymo, lavinimo ir auklėjimo), specialiąsias socialinės globos paslaugas, sudaryti kitas jam tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis ir tobulėti bei pasiruošti savarankiškam gyvenimui visuomenėje.
14.Globos namų veiklos pobūdis: socialinių paslaugų, t. y. ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos, vaikams teikimas ir žmonių sveikatos priežiūros veikla (86).
15.Jei veiklai, numatytai Nuostatuose, reikalinga licencija (leidimas), ją Globos namai privalo turėti.

III.GLOBOS NAMŲ VYKDOMOS PAREIGOS IR FUNKCIJOS
16.Veikdami pagal Nuostatus, Globos namai turi tokias pareigas ir funkcijas:
16.1.užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą;
16.2.teikti vaikui tik tas socialines paslaugas, kurios nurodytos Globos namų socialinių paslaugų sąraše ir jiems išduotose veiklos licencijose, užtikrinti vaikui globos (rūpybos), ugdymo, teikiamų socialinių paslaugų kokybę;
16.3.užtikrinti vaikams kokybiškas, valstybės teisės aktų nustatytas, sveikas ir saugias buities ir ugdymosi sąlygas, artimas šeimos aplinkai, atitinkančias jų amžių, sveikatą ir brandą; užtikrinti vaikams fizinį ir psichinį saugumą (priežiūrą visą parą apsaugant juos nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo);
16.4.užtikrinti, kad vaikui pagal įvertintus individualius jo poreikius ne vėliau kaip per 1 mėnesį būtų sudaromas ir nustatyta tvarka įgyvendinamas individualusis socialinės globos planas;
16.5.dirbti socialinį darbą su vaiku ir, esant galimybei, jo tėvais, įgyvendinant vaiko laikinosios globos (rūpybos) planą;
16.6.organizuoti arba teikti, atsižvelgiant į individualius vaikų poreikius bei psichofizines galias, paskirtas socialines, ugdymo bei pedagoginės, specialiosios pedagoginės, psichologinės pagalbos paslaugas;
16.7.organizuoti arba vykdyti Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka ikimokyklinį vaikų ugdymą, kad jie įgytų bendrąjį išsilavinimą ir profesinį pasirengimą; rengti vaikus mokyklai ir sudaryti sąlygas vaikams įgyti kultūros bei socialinę kompetenciją;
16.8.rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir integracijai atviroje demokratinėje visuomenėje, puoselėti jo dvasines, psichines, fizines galias, diegti žmogiškąsias vertybes, pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms, ugdyti savarankišką, atsakingą už savo poelgius, gebantį organizuoti ir vertinti savo gyvenimą žmogų;
16.9.esant galimybei, bendradarbiauti su vaiko tėvais ir kitais jo artimais giminaičiais atkuriant ar palaikant tarpusavio ryšius, skatinančius prielaidas sugrįžti vaikui į biologinę šeimą. Plėtoti vaikų socialinius kontaktus, globoti (rūpintis) ar laikinai priimti (savaitgaliais ar (ir) atostogų metu) vaikus; stebėti vaiko, laikinai apsigyvenusio šeimoje (pas asmenį) savaitgaliais ar (ir) atostogų metu, buities ir gyvenimo sąlygas;
16.10.organizuoti ir vykdyti neformalųjį (papildomąjį) ugdymą pagal parengtas užimtumo ir veiklos programas, sudaryti sąlygas ugdytinių produktyviai bei socialiai prasmingai saviraiškai, pasirengimui asmeniniam gyvenimui visuomenėje;
16.11.vykdyti darbuotojų socialinės veiklos, pedagoginės patirties sklaidą, inicijuoti tobulinimąsi, metodinių naujovių diegimą, švietimo bei socialinio darbo projektų rengimą; kaupti metodinę medžiagą, rekomendacijas paslaugų kokybės klausimais;
16.12.saugoti ir pagal paskirtį (vaiko interesams ar teisės aktų nustatyta tvarka) naudoti vaiko gaunamą bei jam teikiamą finansinę ir materialinę paramą;
16.13.rūpintis Globos namų gyvenamosios aplinkos, ugdymosi aplinkos tvarkymu, materialine ir technine baze, patalpų, įrenginių sanitarine ir higienine būkle, jų priežiūra. Iškilus grėsmei asmens saugumui (Globos namuose ar už jų ribų), susidarius kitoms ekstremalioms situacijoms, imtis skubių, neatidėliotinų, teisiškai pagrįstų sprendimų ar priemonių ir apie tai skubiai informuoti steigėją;
16.14.bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybės institucijomis bei įstaigomis sprendžiant socialinio darbo su vaiko tėvų šeima organizavimo, globėjų (rūpintojų) paieškas bei įvaikinimo klausimus;
16.15.vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;
16.16.bendradarbiauti su įvairių sričių specialistais, mokytojais sprendžiant vaiko ugdymosi, sveikatos priežiūros klausimus, pagal sutartis pasitelkti savo darbui reikalingus specialistus;
16.17.vykdyti kitas teisės aktų nustatytas pareigas bei funkcijas;
16.18.gali teikti maitinimo paslaugas kitoms biudžetinėms įstaigoms.

IV.GLOBOS NAMŲ TEISĖS
17.Globos namai turi teisę:
17.1.naudoti Globos namų lėšas Nuostatuose numatytiems tikslams ir užduotims įgyvendinti; sudaryti sutartis dėl mokamų socialinių paslaugų teikimo su juridiniais ir fiziniais asmenimis;
17.2.skelbti konkursus, susijusius su Globos namų veikla; suderinus su savininku, steigti padalinius (filialus); kreiptis į savininką dėl Nuostatų papildymo ir pakeitimo;
17.3.siekdami padėti vaikui rengtis savarankiškam gyvenimui ir integruotis į visuomenę, kiekvieną mėnesį mokėti kišenpinigius smulkioms išlaidoms ir, esant galimybėms, teikti kitą finansinę bei materialinę paramą. Kišenpinigiai skiriami vaikui nuo 7 metų. Vaikams nuo 14 metų amžiaus mokamų kišenpinigių dydis yra ne mažesnis kaip 0,4 BSĮ per mėnesį (išskyrus vaikams su negalia). Vaikams su negalia kišenpinigiai mokami atsižvelgiant į jų savarankiškumo lygį, gebėjimą išreikšti savo nuomonę, priimti sprendimus. Vaikui išmokamų kišenpinigių dydis laikinai gali būti stabdomas ar mažinamas kaip drausminimo priemonė ir didinamas kaip skatinamoji priemonė;
17.4.gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų bei įstaigų informaciją, išvadas, pasiūlymus ir kitokią medžiagą, kurios reikia sprendžiant Globos namų kompetencijai priskirtus klausimus;
17.5.teikti atitinkamoms valstybės ir savivaldybės institucijoms bei įstaigoms pasiūlymus dėl vaiko teisių apsaugos, vaikų globos (rūpybos), įvaikinimo ir socialinių bei ugdymo paslaugų teikimo;
17.6.savininko leidimu stoti į ne pelno siekiančių organizacijų asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;
17.7.gauti paramą ir labdarą;
17.8.spręsti klausimus dėl nepilnamečio, kurio elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę Globos namų bendruomenės saugumui, auklėjimo poveikio priemonių, nusikalstamumo prevencijos bei priežiūros priemonių taikymo galimybių;
17.9.į kitas įstatymų ir teisės aktų suteiktas teises.

V.GLOBOS NAMŲ VALDYMAS
18.Globos namų valdymas derinamas su jų savarankiškumu ir savivalda. Globos namų veikla organizuojama pagal patvirtintus (prieš tai aprobavus Globos namų tarybai) Nuostatus, metinį Globos namų veiklos planą (programą) bei struktūrą, sudaromą atsižvelgiant į finansinius išteklius bei diferencijuojamą pagal vaikų skaičių ir amžių, jiems teikiamų paslaugų kiekį, sudėtingumą ir trukmę. Globos namams vadovauja Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės tarybos skiriamas ir atleidžiamas direktorius, kuris:
18.1.atlieka jam priskirtas funkcijas, numatytas Nuostatuose ir direktoriaus pareigybės aprašyme, ir kitus teisėtus pavedimus, atsako už visą Globos namų veiklą ir jos rezultatus, vykdo kitas Civiliniame kodekse, Darbo kodekse, Švietimo, Specialiojo ugdymo, Biudžetinių įstaigų ir kituose įstatymuose bei Vyriausybės nutarimuose numatytas funkcijas. Direktoriui išvykus ar susirgus, jį pavaduoja direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams;
18.2.teikia informaciją visuomenei, šalies suinteresuotoms savivaldybėms, asmenims apie Globos namų veiklą (tikslus ir funkcijas), joje teikiamas paslaugas, jų kainas;
18.3.įstatymų nustatyta tvarka vykdo globėjo (rūpintojo) funkcijas, atstovauja vaiko teisėms ir teisėtiems interesams; atsako už sveiką ir saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems įpročiams vaikų ugdymosi aplinką Globos namuose; darbe laikosi bendrosios etikos normų bei Globos namų darbo tvarkos taisyklių;
18.4.tvirtina Globos namų struktūrą, pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus bei pareigybių koeficientus, neviršydamas didžiausio leistino pareigybių skaičiaus bei darbo užmokesčiui skirtų lėšų, Globos namų darbo tvarkos taisykles, veiklos metinį planą (programą) ir kitus administravimo dokumentus;
18.5.nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Globos namų darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, skiria jiems paskatinimus ir drausmines nuobaudas;
18.6.pagal kompetenciją leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;
18.7.sudaro sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis, nevyriausybinėmis organizacijomis, labdaros ir paramos fondais, savanoriais Globos namų nustatytų funkcijų vykdymui užtikrinti;
18.8.atidaro sąskaitas bankuose;
18.9.kartu su Globos namų taryba suderina vaikų gyvenimo šeimynose sudarymo principus iki 8 vaikų šeimynoje, turint sutrikusio vystymosi vaikų – iki 6 vaikų šeimynoje;
18.10.sudaro savivaldos instituciją – Globos namų tarybą (toliau – taryba), kurios nariais gali būti pedagogų, socialinių pedagogų, socialinių darbuotojų, vaikų, kitų globos namų darbuotojų atstovai, ir tvirtina jos narių skaičių bei Nuostatus; sudaro sąlygas (ir tvirtina jas) veikti kitoms (pedagogų, vaikų) taryboms, darbuotojų, tėvų, rėmėjų komitetams;
18.11.atstovauja pagal kompetenciją Globos namams visose valstybės ir savivaldybės institucijose, nevyriausybinėse ir kitokiose organizacijose;
18.12.teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Globos namų turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą.
19.Globos namų taryba – aukščiausioji savivaldos (patariamoji) institucija, atstovaujanti vietos bendruomenės nariams. Tarybos narius siūlo ir renka iš darbuotojų kiekvienos profesinės grupės personalo susirinkimas. Taryba už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems Globos namų bendruomenės nariams. Taryba pagal savo kompetenciją turi teisę gauti direktoriaus arba jo įgaliotų asmenų informaciją apie Globos namų veiklą.
20.Globos namų taryba padeda vykdyti Globos namų veiklos tikslus ir uždavinius, aprobuoja Nuostatus, darbo tvarkos taisykles, derina pagrindines darbo kryptis, veiklos organizavimo tvarką, numato Globos namų veiklos perspektyvas (atsižvelgdama į Globos namų ūkinę ir finansinę veiklą) ir kt. Taryba teikia siūlymus direktoriui vertinant darbuotojų darbo rezultatus, reiškia nuomonę dėl besiatestuojančių Globos namų vadovų veiklos.
21.Vaikų taryba – nuolat veikianti Globos namų savivaldos institucija, dirbanti pagal Vaikų tarybos nuostatus, aprobuotus visuotiniame vaikų susirinkime ir patvirtintus direktoriaus. Vaikų tarybos sprendimai vaikų gyvenimo, paslaugų kokybės, jų teikimo tvarkos ir sąlygų bei kitais  klausimais yra patariamojo pobūdžio (gali būti teikiami direktoriui).

VI.GLOBOS NAMŲ DARBO ORGANIZAVIMAS 
22.Globos namų darbas organizuojamas vadovaujantis Nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, Globos namų struktūra, veiklos sąmata, etatų bei kitais finansiniais normatyvais ir metiniu planu (programa), pagal kurį organizuojama Globos namų veikla. Direktoriaus sprendimai įforminami įsakymais.
23.Personalo struktūra sudaroma atsižvelgiant į vaikų skaičių, amžių, teikiamų paslaugų sudėtingumą ir jų teikimo trukmę, turimus finansinius išteklius. Struktūroje išskiriamas tiesiogiai su vaiku dirbantis personalas. Kasmet parengiamas Globos namų veiklos planas, o kiekvieną mėnesį – šeimynos (grupės) veiklos planas, sudaromos sąlygos vaikams įgyti savarankiškumo įgūdžių: maisto gaminimo, higienos, buitinių ir kitų darbų planavimo, atlikimo ir kt.
24.Kasmet atsakingoms institucijoms pateikiamos ataskaitos apie vaikus, Globos namų veiklą, vykdomas programas ir Globos namų veiklos efektyvumą.
25.Užtikrinamas Globos namų darbuotojų bendradarbiavimas su vaikų tėvais, artimaisiais, giminaičiais, asmenimis, laikinai paimančiais vaiką į savo šeimą, savivaldybių vaiko teisių                apsaugos skyriais, savivaldybių socialinės paramos skyriais, Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, darbo biržomis, profesinio orientavimo ir mokymo įstaigomis, valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, susijusiomis su vaiko teisių apsauga, Globos namų rėmėjais, visuomene.
26.Globos namų darbas su vaiku organizuojamas šeimyniniu principu, ilgalaikė socialinė globa gali būti organizuojama šeimynai gyvenant atskirose patalpose (šeimynoje iki 8 vaikų). Vaikai apgyvendinami šeimynoje (esant galimybei ir poreikiui, vienos šeimos – kartu), įvertinant kiekvieno vaiko interesus ir jo individualius poreikius, giminystės ryšius ir amžių. Vaikų skaičius  šeimynose nustatomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Vaikų globos namuose vaikams apgyvendinti skirtos 56 vietos.
27.Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas organizuojamas vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintais bendraisiais Ikimokyklinės ugdymo įstaigos nuostatais, ugdymo programomis.
28.Globos namų archyvų ir dokumentų rengimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos archyvų įstatymas, Lietuvos archyvų departamento teisės aktai ir Globos namų rengiamieji dokumentai.

VII.VAIKŲ PRIĖMIMO Į VAIKŲ GLOBOS NAMUS IR IŠLEIDIMO TVARKA
29.Į Globos namus priimamas vaikas nuo gimimo iki 18 metų amžiaus, kuriam nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba be tėvų globos likęs Šiaulių miesto vaikas, kol bus išspręstas jo globos (rūpybos) klausimas.
30.Globos namuose gali būti apgyvendintas:
30.1.nuo gimimo iki 18 metų amžiaus be tėvų globos likęs vaikas, kuriam įstatymų nustatyta tvarka yra paskirta globa (rūpyba);
30.2.vyresnis kaip 18 metų asmuo (jo prašymu ir steigėjo sutikimu), kol jis baigs bendrojo lavinimo, profesinio ugdymo ar specialiųjų ugdymosi poreikių užtikrinimą garantuojančias programas, tačiau ne ilgiau kaip iki 21 metų amžiaus;
30.3.nepilnametis vaikas, kuriam sukako 16 metų, esant poreikiui būti apgyvendintam atskirai nuo rūpintojo, gavus Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – Vaiko teisių apsaugos skyrius) sutikimą;
30.4.iki 18 metų Šiaulių miesto vaikas policijos pareigūno, Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistų ar socialinių darbuotojų prašymu pagal vaiko laikinojo apgyvendinimo aktą;
30.5.besimokantis ar studijuojantis buvęs Globos namų globotinis (jo prašymu ir tarybos sutikimu) jo mokymo ar studijų atostogų metu, jei tai neprieštarauja gyvenančių vaikų interesams.
31.Apgyvendinant Globos namuose vaiką, yra pateikiami šie dokumentai:
31.1.asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (gimimo liudijimas; pasas ar asmens tapatybės kortelė (jeigu turi), leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams));
31.2.išrašo iš vaiko gimimo įrašo kopija;
31.3.sprendimas dėl socialinės globos skyrimo (SP- 9 forma);
31.4.medicinos dokumento išrašas iš vaiko ligos istorijos (F 027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis;
31.5.informacija apie vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą arba vaiko įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
31.6.Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas ar teismo nutartis (sprendimas) ir kiti dokumentai dėl vaiko laikinosios ar nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo;
31.7.vaiko tėvų ar vienintelio turėto iš tėvų mirties liudijimo, teismo sprendimo dėl turėto vienintelio iš tėvų ar tėvų paskelbimo mirusiais arba pripažinimo nežinia kur esančiais, vaiko atskyrimo nuo tėvų (tėvo ar motinos) dėl laikinojo ar neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, dėl tėvų arba turimo vienintelio iš tėvų pripažinimo neveiksniais kopijos (jeigu turi);
31.8.teismo patvirtintos tėvų sutarties dėl vaiko materialinio išlaikymo kopija arba teismo sprendimo dėl išlaikymo priteisimo nepilnamečiams vaikams iš jų tėvų (vieno iš jų) kopijos (jeigu turi);
31.9.informacija apie vaiko brolius, seseris ir senelius (jeigu turi) ir jų gyvenamąją vietą;
31.10.dokumentai apie vaikui nuosavybės teise priklausantį turtą (jeigu turi) ir turto administratorių (jeigu paskirtas);
31.11.dokumentai apie vaikui priklausančias pinigines išmokas.
32.Prieš apgyvendinant vaiką Globos namuose, išrašomas siuntimas į Globos namus (toliau – siuntimas). Siuntimą išrašo Socialinės paramos skyrius, priėmęs sprendimą dėl socialinės globos skyrimo.
33.Siuntimas per 3 darbo dienas nuo jo išrašymo dienos pateikiamas (išsiunčiamas) Globos namams.
34.Išrašytas siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo įteikimo dienos. Institucija, išrašiusi siuntimą, gali galiojimo terminą pratęsti, jeigu Vaiko teisių apsaugos skyrius raštu pateikia neginčijamas objektyvias priežastis, dėl kurių vaikas per nurodytą laiką negalėjo būti apgyvendintas Globos namuose.
35.Jeigu vaikas neapgyvendinamas Globos namuose per siuntimo galiojimo terminą,   sprendimas skirti socialinę globą pripažįstamas netekusiu galios.
36.Apgyvendinus Globos namuose vaiką pagal vaiko laikino apgyvendinimo aktą, Vaiko teisių apsaugos skyrius kartu su Savivaldybės socialiniu darbuotoju išsiaiškinęs vaiko padėtį bei turimą informaciją apie vaiką ir jo tėvų šeimą, per 3 darbo dienas nuo vaiko laikinojo apgyvendinimo priima vieną iš sprendimų dėl:
36.1.vaiko grąžinimo tėvams;
36.2.teikimo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatyti vaikui laikinąją globą (rūpybą).
37.Apgyvendinus Globos namuose vaiką pagal vaiko laikinojo apgyvendinimo aktą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo surenkami Nuostatų 31 punkte nurodyti dokumentai.
38.Vaikas iš Globos namų išleidžiamas ar išbraukiamas direktoriaus įsakymu, kai:
38.1.sulaukia pilnametystės arba pripažįstamas veiksniu (emancipuojamas);
38.2.grąžinamas tėvams;
38.3.įvaikinamas;
38.4.susituokia;
38.5.perkeliamas į kitą vaikų globos instituciją;
38.6. tsiranda svarbių priežasčių užtikrinti vaiko interesų pirmumą.
39.Vaiko priėmimas, laikinas išleidimas (reguliariai savaitgaliais ir (ar) švenčių dienomis, atostogų metu pas fizinį asmenį), išvykimas organizuojamas teisės aktų pagrindu parengta ir direktoriaus patvirtinta tvarka.

VIII.DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR APMOKĖJIMO TVARKA
40.Globos namų darbuotojų priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų tvarka ir sąlygos, darbo užmokestis nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.
41.Darbuotojus priima į darbą ir atleidžia iš jo, skatina ar skiria drausmines nuobaudas Globos namų direktorius. Darbo, ugdymo, socialinių paslaugų teikimo ir kt. tvarką apibrėžia darbo tvarkos taisyklės, suderintos su Globos namų taryba, ir darbo laiko grafikai. Globos namų darbuotojų funkcijos ir atsakomybė nustatytos kiekvieno darbuotojo pareigybės aprašyme, kurį tvirtina Globos namų direktorius.
42.Globos namų vadovai, pedagogai, socialiniai darbuotojai atestuojami Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų nustatyta tvarka.

IX.GLOBOS NAMŲ VEIKLOS PRIEŽIŪRA
43.Globos namų veiklą prižiūri ir kontroliuoja savininkas ir valstybinės priežiūros institucijos pagal valstybės valdymo institucijų patvirtintus nuostatus ir pagal jų įgaliojimus bei kompetenciją.  Sudaromos sąlygos vaiko teisių apsaugos, vaikų globos, švietimo priežiūros ir kitoms institucijoms pagal jų kompetenciją analizuoti ir vertinti Globos namų, darbuotojų veiklą, stebėti Globos namų socialinių pedagogų, socialinių darbuotojų veiklą.
44.Globos namų ūkinės finansinės veiklos kontrolę vykdo Savivaldybės administracija ir kitos kontrolės teisę turinčios institucijos.

X.TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA
45.Globos namai patikėjimo teise valdo priskirtą žemę, pastatus ir jų inventorių, mokymo ir ugdymo priemones, finansinius išteklius, jais naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka jais disponuoja.
46.Globos namai yra finansuojami pagal asignavimų valdytojo patvirtintas sąmatas:
46.1.iš valstybės ir savivaldybių biudžetų;
46.2.iš kitų šaltinių.
47.Kitų šaltinių lėšos – iš vykdomos ūkinės veiklos, už teikiamas paslaugas, patalpų ir inventoriaus nuomą, iš visuomeninių organizacijų, susivienijimų, kitų juridinių ir fizinių asmenų įstatymų nustatyta tvarka gautos lėšos, naudojamos Globos namų funkcijoms vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka.
48.Globos namai, gerindami vaikų buitines ir materialines gyvenimo sąlygas bei kitaip atstovaudami vaiko interesams, gali:
48.1.dalyvauti programose ir teikti savo programų projektus, gauti finansinę paramą programoms įgyvendinti;
48.2.gauti iš kitų Lietuvos ir užsienio valstybių arba juridinių asmenų paramą, kuri įtraukiama į apskaitą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

XI.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
49.Globos namai gali būti reorganizuojami ir likviduojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais.
50.Nuostatus tvirtina ir keičia Savivaldybės taryba.
51.Valstybės ir kitų juridinių ar fizinių asmenų Globos namams perduotas turtas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka grąžinamas turto savininkui.
52.Nepanaudotos Globos namams skirtos valstybės lėšos grąžinamos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

                                                               
                                                                               

Attachments:
Download this file (SVGN nuostatai 20150827.doc)Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų nuostatai[Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų nuostatai]102 kB
Download this file (SVGN struktura nuo 20151101.doc)Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų struktūra[Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų struktūra]39 kB
ŠILUMOS, JAUKUMO SUKŪRIMO VAIKAMS
Visos surinktos lėšos skiriamos mūsų vaikams.