KAS MES TOKIE? KUO UŽSIIMAME?
APIE MUS

Mūsų vizija

Saugūs ir jaukūs namai, kuriuose užtikrinama kvalifikuota vaiko globa, socializacija, sudaromos sąlygos
vaikų brandai bei saviraiškai.

Mūsų misija

Be tėvų globos likusių vaikų institucinė globa, jų ugdymas, socializacija, vaikų teisių ir teisėtų interesų
atstovavimas bei gynimas.

Mūsų vertybės

Vertingiausias visų mūsų indėlis būtų, jeigu įdiegtume savo vaikų sielose paslaugumo dvasią, kad vaikai augtų jausdami
pareigą tobulėti.

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai (sutrumpintas pavadinimas - Šiaulių VGN) yra biudžetinė stacionari socialinių paslaugų įstaiga, teikianti globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba).

Nuo 2017 m. kovo 1 d. vaikų globos namai pradėjo teikti pagalbą socialinės rizikos šeimoms.

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai įkurti 1992 m. rugsėjo 1 d., reorganizavus Šiaulių 2-ąją mokyklą – internatą. Globos namų savininkė yra Šiaulių miesto savivaldybė, kurios teises ir pareigas įgyvendina Šiaulių miesto savivaldybės taryba.

Vaikų apgyvendinimui vaikų namuose skirtos 48 vietos. Jie apgyvendinami šešiose šeimynose (po 8 vaikus kiekvienoje): „Planetos“, „Spindulys“, „Vėtra“, „Sparnuočiai“, „Mažyliai“ ir „Vijoliukai“. Šeimyna - tai ,,butas”: virtuvė, svetainė ir miegamieji kambariai.

Globos namuose gyvenantiems vaikams yra teikiamos apgyvendinimo, maitinimo, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo, informavimo, konsultavimo, atstovavimo ir tarpininkavimo, kasdienio gyvenimo bei darbinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, laisvalaikio organizavimo paslaugos. Atsižvelgiant į vaiko amžių, brandą, individualius poreikius, sveikatos būklę sudaromas ir įgyvendinamas individualus vaiko socialinės globos planas. Siekiant visapusiško vaikų užimtumo, vaikų globos namuose veikia papildomo ugdymo būreliai (muzikos, fotografijos, sporto), kuriuose sudarytos galimybės atsiskleisti vaikų gabumams, kūrybiškumui, iniciatyvumui, saviraiškai.

Tiesiogiai su vaikais dirba direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams, 2 socialiniai pedagogai, 16 socialinių darbuotojų, 25 socialinių darbuotojų padėjėjai, 1 psichologas, 1 sveikatos priežiūros specialistas ir 4 neformaliojo ugdymo pedagogai.

Misija

Be tėvų globos likusių vaikų institucinė globa, jų ugdymas, socializacija, vaikų teisių ir teisėtų interesų atstovavimas bei gynimas.

Vertybės

Vertingiausias indėlis būtų, jeigu įdiegtume savo vaikų sielose paslaugumo dvasią, kad vaikai augtų jausdami pareigą tobulėti.

Vizija

Saugūs ir jaukūs namai, kuriuose užtikrinama kvalifikuota globa, socializacija, sudaromos sąlygos vaikų brandai ir saviraiškai.
ŠILUMOS, JAUKUMO SUKŪRIMO VAIKAMS
Visos surinktos lėšos skiriamos mūsų vaikams.
Turite gerų idėjų ir pasiūlymų, o gal norite įvertinti paslaugų kokybę?